Page updated: 23 September, 2014
email me
 Shin Sei Kan
Samurai Arts
Kenjutsu
Iaido
Nito
Tameshigiri
Bojutsu
Shurikenjutsu
Tantojutsu
Bokkenjutsu
Hojojutsu
Visit our new web site:  
www.shinseikanwa.com